Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Egyetemi docens - Ökológiai Gazdaságtan Intézet

A Soproni Egyetem
pályázatot hirdet
a
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Ökológiai Gazdaságtan Intézet
egyetemi docens

munkakör betöltésére

 

A munkaviszony időtartama

Határozatlan idejű munkaviszony.

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 A munkavégzés helye:

9400 Sopron, Erzsébet u. 9.

 A munkakörhöz tartozó feladatok:

Az alábbi tantárgyak gondozása és oktatása magyar és angol nyelven valamennyi képzési helyen, képzési szinten és tagozaton:

 • Aktív turizmus
 • Helyi gazdaságfejlesztés
 • Turisztikai erőforrások
 • Örökségturizmus
 • Fenntartható turizmus fejlesztés

Folyamatos alkalmazásának követelményei:

 • oktasson a tanrend szerinti legalább heti 10 órában, 2 félév átlagában
 • az oktatott tárgyat nemzetközi szinten művelje,
 • fejlessze tantárgyát, írjon jegyzetet, vegyen részt tankönyvírásban,
 • szakterületétől függően vizsgáztasson, vezessen vizsgabizottságot és igény szerint vegyen részt felvételi bizottságban
 • irányítsa és ellenőrizze a beosztott oktatók munkáját
 • vállaljon vezető szerepet a szakmai gyakorlati és tudományos kapcsolatokban, törekedjen hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására,
 • végezzen önálló kutatómunkát, tudományos alkotó tevékenységet, lehetőség szerint vegyen részt kutató csoport munkájában, folytasson rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet
 • irányítsa a hallgatók tudományos diákköri, szakdolgozat, diplomaterv készítési tevékenységét, és lehetőség szerint oktasson doktori programban, témavezetőként segítse a doktorjelöltek munkáját,
 • vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos szakmai közéletben,
 • törekedjen a habilitációra.

 Pályázati feltétel (SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer 15. § ):

 • rendelkezzen doktori fokozattal,
 • nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét,
 • legyen alkalmas új tantárgyak tartalmának kidolgozására, előadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére,
 • legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, idegen nyelvű előadás tartására,
 • rendelkezzen legalább öt éves oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett szakmai gyakorlattal,
 • rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel,
 • előadói és vitakészségű nyelvismeret valamelyik világnyelven.
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A nem habilitált pályázónak nyilvános előadást kell tartani 15-15 perces időkeretben. Magyar nyelvű előadás esetén  a pályázati kiírásban szereplő tantárgyakhoz kapcsolódó tanórarészletet, az idegen nyelvű előadás esetén (világnyelven) az oktató kutatásaihoz kapcsolódó tudományos előadást kell tartani. Az előadás után 10 perces időkeretben a jelenlévők kérdést tehetnek fel, amelyre a pályázónak érdemi választ kell adni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások (2 példányban: 1 eredeti, 1 másolat):

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
 • tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
 • szakmai tudományos munkáját, terveit,
 • hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetben végzett munkáját,
 • publikációs jegyzékét.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, vagy az idegennyelvű oktatási tapasz­talat hiteles bemutatását
 • habilitált pályázónál a habilitációt tanúsító oklevelet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Dékáni Hivatal vezetője (99/518-396) ad.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem Dékánja címére történő megküldésével (9400 Sopron, Erzsébet u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: egyetemi docens

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázó nem a Soproni Egyetem munkavállalója, a munkaviszony létesítésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A pályázó a pályázati anyag hirdetésre történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Egyetem a kiválasztási folyamat során munkaerőkiválasztás céljából kezelje. Részletesebb információt és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól tájékoztatást az Egyetem honlapján az Adatvédelmi szabályzatban és az Iratkezelési szabályzatban talál.

Cikk nyomtatása E-mail