Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Egyetemi docens | FMK Alkalmazott Tudományi Intézet

Pályázati felhívás

A Soproni Egyetem pályázatot hirdet

a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar

Alkalmazott Tudományi Intézet

 

egyetemi docensi

 

munkakör betöltésére

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Vármegye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • A műszaki képzési területen műszaki szakmai tantárgyak (elsősorban faipari megmunkáló- és anyagmozgató gépek, faipari üzemi logisztika, LEAN, gyártásoptimalizáció) oktatása, illetve ezen a területen szakmai tanulmányutak szervezése, lebonyolítása.
 • Tudományos feladata a faipari gyártásoptimalizáció, illetve üzemeltetési feladatok gyakorlati megoldásainak elméleti támogatása, új minősítési számok és rendszer kidolgozása.
 • Kutatási feladatainak elsősorban minősített idegen nyelvű publikációkban történő publikálása.
 • Egyéb oktatói feladatok: doktori iskola szerepvállalás, diplomamunkák, szakdolgozatok és TDK feladatok konzultálása, tananyagfejlesztés.
 • Egyéb szakmai feladatok: kapcsolattartás hazai és külföldi szakmai szervezetekkel.
 • Ipari szolgáltató tevékenység.

 

Pályázati feltételek:

 

 • az egyetemi docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal és alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson, továbbá rendelkezzék megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal,
 • rendelkezzen legalább öt éves oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett szakmai gyakorlattal,
 • nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét,
 • legyen alkalmas új tantárgyak programjának kialakítására, előadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére,
 • rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel,
 • előadói és vitakészségű nyelvismeret valamelyik világnyelven (a felvételi eljárás során idegen (angol) nyelvű tanóra tartása, felvételi elbeszélgetés.

A folyamatos alkalmazás követelményei:

 • oktasson a tanrend szerinti heti 10 tanórában, 2 félév átlagában,
 • az oktatott tárgyat nemzetközi szinten művelje,
 • fejlessze tantárgyát, írjon jegyzetet, vegyen részt tankönyvírásban,
 • szakterületétől függően vizsgáztasson, vezessen vizsgabizottságot és igény szerint vegyen részt felvételi bizottságban,
 • irányítsa és ellenőrizze a beosztott oktatók/alkotók munkáját,
 • vállaljon vezető szerepet a szakmai gyakorlati és tudományos/művészeti kapcsolatokban, törekedjen hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására,
 • végezzen önálló kutatómunkát, tudományos/művészeti alkotó tevékenységet, lehetőség szerint vegyen részt kutató/alkotó csoport munkájában, folytasson rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet,
 • irányítsa a hallgatók tudományos diákköri, szakdolgozat, diplomaterv készítési tevékenységét, és lehetőség szerint oktasson doktori programban, témavezetőként segítse a doktorjelöltek munkáját,
 • vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos szakmai közéletben,
 • törekedjen a habilitációra.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

 • személyi adatait,
 • részletes szakmai önéletrajzát:

--tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,

--szakmai tudományos munkáit, terveit,

--hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét,

 • végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
 • habilitált pályázónál a habilitációt tanúsító oklevelet,
 • fontosabb publikációk és tudományos munkák vagy művészeti alkotások, sport tevékenység összefoglaló jegyzékét,
 • hazai és külföldi referenciák másolatait,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. szeptember 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 30.

 

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni: SOE-FMK-5-2024 egyetemi docens vagy
 • Elektronikus úton a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar Dékáni Iroda részére az fmk-dekani@uni-sopron.hu e-mail címre.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: SOE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszer

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 16.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.uni-sopron.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkaviszony létesítés feltétele a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása. Ön a pályázati anyag hirdetésére történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Egyetem a kiválasztási folyamat során munkaerőkiválasztás céljából kezelje. Részletesebb információt és adatkezeléssel kapcsolatos jogairól tájékoztatást az Egyetem honlapján az Adatvédelmi szabályzatban és az Iratkezelési szabályzatban talál.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

Cikk nyomtatása E-mail