Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Egyetemi docens | EMK Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet

A Soproni Egyetem pályázatot hirdet

az Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetében

egyetemi docensi munkakör betöltésére

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan időre szóló

Foglalkoztatás jellege: teljes idejű

A munkavégzés helye: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Vegyen részt a vadgazda mérnöki szakok fejlesztésében, illetve különösen az ember-vad konfliktusokra irányuló oktatási és kutatási feladatokban.
 • Nagyvadgazdálkodás, Trófeabírálat és preparálás, Vadbefogás és vadtelepítés, Integrált nagyvadgazdálkodás, Nagyvad élőhelygazdálkodás és takarmányozás, Vadászati érték- és kárbecslés, Vadkár elhárítás és -becslés tantárgyainak oktatásában való részvétel.
 • Tudományos feladatok: vegyen részt az intézet vadbiológiai és vadgazdálkodási jellegű kutatásaiban, illetve önálló kutatási tevékenységet is folytasson, kutatási eredményeit hazai és nemzetközi publikációkban ismertesse.
 • Egyéb oktatói feladatok: doktori iskolai szerepvállalás, diplomamunkák, szakdolgozatok és TDK feladatok konzultálása, tananyagfejlesztés, új kompetencia területek feltárása.
 • Vegyen részt az intézet kutatási és technikai jellegű adminisztrációs feladatainak ellátásában.
 • Egyéb szakmai feladatok: kapcsolattartás hazai és külföldi szakmai, valamint hatósági szervezetekkel.

Pályázati feltételek:

 • az egyetemi docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék habilitációval és alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson, továbbá rendelkezzék megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal,
 • nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét,
 • legyen alkalmas új tantárgyak programjának kialakítására, előadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére,
 • rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel,
 • előadói és vitakészségű nyelvismeret valamelyik világnyelven.

A folyamatos alkalmazás követelményei:

 • oktasson a tanrend szerinti heti 10 tanórában, 2 félév átlagában,
 • az oktatott tárgyakat nemzetközi szinten művelje,
 • fejlessze tantárgyát, írjon jegyzetet, vegyen részt tankönyvírásban,
 • szakterületétől függően vizsgáztasson, vezessen vizsgabizottságot és igény szerint vegyen részt felvételi és záróvizsga bizottságok munkájában,
 • vállaljon vezető szerepet a szakmai gyakorlati és tudományos kapcsolatokban, törekedjen hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására,
 • végezzen önálló kutatómunkát, tudományos alkotó tevékenységet, lehetőség szerint vegyen részt kutatócsoport munkájában, folytasson rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet,
 • irányítsa a hallgatók tudományos diákköri, szakdolgozat, diplomaterv készítési tevékenységét, és lehetőség szerint oktasson doktori programban, témavezetőként segítse a doktorjelöltek munkáját,
 • vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos szakmai közéletben.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
 • az oktatással kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
 • oktató, nevelő, tudományos munkásságára vonatkozó jövőbeni terveit, célkitűzéseit,
 • szakmai tudományos munkáját, terveit,
 • idegen nyelvek ismertét és jelentősebb külföldi tanulmányútjait, szakmai konferenciákon való részvételét.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolata
 • fontosabb publikációk és tudományos munkák vagy művészeti alkotások jegyzéke

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) és
 • elektronikus úton az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatal részére az emk-dekani@uni-sopron.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: SOE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.uni-sopron.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkaviszony létesítés feltétele a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása. Ön a pályázati anyag hirdetésére történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Egyetem a kiválasztási folyamat során munkaerőkiválasztás céljából kezelje. Részletesebb információt és adatkezeléssel kapcsolatos jogairól tájékoztatást az Egyetem honlapján az Adatvédelmi szabályzatban és az Iratkezelési szabályzatban talál.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

Cikk nyomtatása E-mail