Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BPK mesteroktató vagy mestertanár vagy tanársegéd álláshelyre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar pályázatot hirdet a

Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetében

betöltendő mesteroktató vagy mestertanár

vagy tanársegéd álláshelyre

 

A munkavégzés helye:

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet

9400 Sopron Ferenczy J. u. 5.

 

A munkavállalói jogviszony időtartama:

 • a munkakör legkorábban február 1-én tölthető be,
 • teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaviszony,
 • 3 hónap próbaidő.

A mesteroktató feladata:

 • oktasson nappali és levelező tagozatos képzéseken a tanrend szerint,
 • vegyen részt az általa oktatott tantárgy tantárgyi programjának fejlesztésében, oktatási segédlet készítésében,
 • vegyen részt beadott hallgatói feladatok értékelésében, vizsgáztatásban,
 • támogassa a hallgatói kezdeményezéseket, segítse az önképzésen alapuló munkájukat,
 • vegyen részt az egyetemi közéletben,
 • folytasson tudományos munkát,
 • folyamatos szakmai fejlődése érdekében vegyen részt szakmai továbbképzéseken
 • a nyelvtudás folyamatos szinten tartása, illetve fejlesztése.

 

Pályázati feltétel a mesteroktatói álláshelyhez kapcsolódóan:

 • rendelkezzen pszichológia egyetemi, MA vagy azzal egyenértékű végzettséggel
 • legalább tízéves szakmai-gyakorlati munkatapasztalat, ismeret igazolása,
 • legyen alkalmas angol nyelven történő kommunikációra

 

Előnyt jelent:

 • (angol nyelven felül) második idegen nyelv ismerete

 

 

A mestertanár feladata:

 • oktasson a tanrend szerinti nappali és levelező tagozaton,
 • vegyen részt az általa oktatott tantárgy tantárgyi programjának fejlesztésében, oktatási segédlet készítésében,
 • vegyen részt beadott hallgatói feladatok értékelésében, tantárgyi vizsgáztatásban, bizottság tagjaként szakdolgozatvédésen, záróvizsgáztatásban,
 • vezessen és opponáljon szakdolgozati témákat, vegyen részt a hallgatók
  tehetséggondozásában,
 • vállaljon szerepet a hazai és a nemzetközi szakmai közéletben, törekedjen hazai
  és nemzetközi kapcsolatok kialakítására,
 • vegyen részt a szakterületéhez tartozó szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak
  módszertanának a fejlesztésében,
 • folyamatos szakmai fejlődése érdekében vegyen részt szakmai továbbképzéseken (szakirányú továbbképzések, szakvizsga),
 • a nyelvtudás folyamatos szinten tartása, illetve fejlesztése.

 

Pályázati feltétel a mestertanári álláshelyhez kapcsolódóan:

 • rendelkezzen pszichológia egyetemi, MA vagy azzal egyenértékű végzettséggel,
 • rendelkezzen szakterületén legalább 5 éves igazoltan elismert szakmai gyakorlati tevékenységgel,
 • rendelkezzen szakterületén felsőoktatási oktatói gyakorlattal,
 • legyen alkalmas magas színvonalú szakmai elméleti és gyakorlati órák tartására,
 • rendelkezzen saját szakterületéről önálló publikációkkal,
 • az angol nyelv társalgási szintű ismerete.

 

Előnyt jelent:

 • (angol nyelven felül) még egy idegen nyelv ismerete

 

 

A tanársegéd feladata:

 • oktasson nappali és levelező tagozatos képzéseken a tanrend szerint,
 • látogassa rendszeresen egyetemi docensek, egyetemi tanárok óráit,
 • vegyen részt a tananyag összeállításában, a gyakorlatok előkészítésében, segítse a tantárgyfejlesztő munkát,
 • vegyen részt a hallgatók konzultálásában, beszámoltatásában, vizsgáján, felvételi és alkalmassági vizsgáztatásban,
 • vezető oktató irányításával folyamatosan végezzen kutató munkát,
 • kutatási eredményeit publikálja,
 • segítse a hallgatók tudományos diákköri munkáját, szakdolgozatuk elkészítését,
 • törekedjen a doktori fokozat megszerzésére
 • vegyen részt az Intézet munkájában.

 

Pályázati feltétel a tanársegédi álláshelyhez kapcsolódóan:

 • rendelkezzen pszichológia egyetemi, MA vagy azzal egyenértékű végzettséggel
 • a doktori képzés megkezdése (igazolt doktorandusz hallgatói jogviszony) szakterületén
 • rendelkezzen a tárgyi kutatáshoz szükséges legalább egy éves szakmai gyakorlattal, amelybe az eredményes tudományos diákköri tevékenység is beszámítható,
 • a graduális szintet meghaladóan ismerje az oktatott tantárgyat,
 • legyen alkalmas gyakorlatok vezetésére, rendelkezzen a tantárgy jellegének megfelelő gyakorlati ismeretekkel,
 • rendelkezzen egy világnyelvből államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával.

 

Előnyt jelent:

 • az angol nyelven való előadói készség megléte
 • (angol nyelven felül) még egy idegen nyelv ismerete
 • aktív publikációs tevékenység

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
 • eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát, annak eredményeit,
 • oktató, nevelő, tudományos munkásságára vonatkozó jövőbeni terveit, célkitűzéseit.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
 • részletes szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket,
 • nyelvvizsga bizonyítvány hiteles másolatát,
 • minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

 

A pályázó a pályázati anyag megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Egyetem a kiválasztási folyamat során munkaerőkiválasztás céljából kezelje. Részletesebb információ és az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról szóló tájékoztatás az Egyetem honlapján az Adatvédelmi szabályzatban és az Iratkezelési szabályzatban található.

 

Ha a pályázó nem munkavállaló a Soproni Egyetemen, akkor a kinevezés feltétele: három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékáni hivatalvezetője ad (99/518-940).

 

A pályázatot 2 példányban, lefűzve kell benyújtani 2024. március 1-ig a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánjához (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.).

A pályázatra kérjük feltüntetni: Jelige: pszichológus02

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 28.

 

Sopron, 2023. december 15.

                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                           Dr. habil. Varga László sk.

                                                                                                                                                             dékán

 

Cikk nyomtatása E-mail