Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI SZAKMAI VIZSGA

 

A jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt a jelentkező – a felvételi eljárás részeként, a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból

  • a kétszintű érettségi vizsga bevezetése (2005.) előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
  • valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,
  • nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
  • az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel

rendelkezik.

 

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát az a jelentkező tehet, aki a választott érettségi tárgyból rendelkezik középszintű érettségi vizsgaeredménnyel.

 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi.

 

Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi vizsgatárgyaktól.

 

Az E-felvételi rendszerében a kiválasztott jelentkezési helyek, illetve az ezekre meghatározott érettségi vizsgatárgyi követelmények alapján listából választhatja ki a jelentkező, hogy mely érettségi vizsgatárgyból vagy vizsgatárgyakból kíván felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tenni. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban, azaz 2021. február 15-ig lehet jelentkezni az E-felvételi felületén. A jelentkezési határidőt követően erre nincs lehetőség. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga térítésmentes.

 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb szereplő felsőoktatási intézményben kell letenni.

 

A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg a jelentkezők részére, amely tartalmazza a vizsga napját, kezdetének időpontját, lebonyolításának részletes szabályait, a vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (ezeket a jelentkezőnek kell vinnie magával), a vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit.

 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-ot.

 

Az érettségi pontok számításánál az érettségi bizonyítványban található, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredmény kerül beszámításra (nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga százalékos eredménye), illetve többletpontként 50 többletpontot kap a jelentkező.

 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendszer által kidolgozott és kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) közzétett, az adott érettségi vizsgatárgyra vonatkozó emelt szintű írásbeli feladatsorokon alapul.

 

Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye kizárólag csak az adott felsőoktatási felvételi eljárásban használható fel, és nem eredményez az adott tantárgyból emelt szintű érettségi eredményről szóló bármilyen igazolást vagy tanúsítványt.

 

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

 

A vizsga időpontja

Az írásbeli vizsga időtartama: maximum 240 perc

A vizsgázónak legalább 30 perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén.

A vizsga előtt a vizsgázónak személyazonosságát igazolnia kell (azzal a személyi igazolvánnyal, útlevéllel, új típusú jogosítvánnyal, melynek azonosító számát korábban megadta).

 

Íróeszközök, segédeszközök

Az íróeszközökről a vizsgázó, a segédeszközökről a vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározottak szerint a vizsgázó, illetve a vizsgahelyszín gondoskodik. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető. A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a Soproni Egyetem Egyetemi Tanulmányi Központ pecsétjével ellátott pótlapokon lehet dolgozni.

 

Az írásbeli vizsga menete

A vizsga megkezdése előtt a felügyelő felszólítására a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni, és jól látható helyre kell helyezni. A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni. A vizsga alatt – sem a teremben, sem a folyosón – a vizsgázó a feladatok megoldásakor meg nem engedett segédeszközt nem használhat, társaitól vagy más személytől segítséget nem kérhet, illetve kaphat. Ha a vizsgázónak el kell hagynia a vizsgatermet, engedélyt kell kérnie a felügyelőtől, és át kell adnia neki a dolgozatát. A vizsgázó távozása és visszaérkezése között eltelt idő beleszámít a vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartamba. Ha a felügyelő a vizsga közben szabálytalanságot észlel, akkor a szabálytalanság súlyának megfelelően a következők szerint intézkedik: - amennyiben azt észleli, hogy a vizsgázót más személy helyettesíti, vagy valakit ő helyettesít, illetve azt észleli, hogy a vizsgán meg nem engedett módon segít másokat, vagy őt segítik, illetőleg a vizsgán meg nem engedett eszközt vesz igénybe, az esetről a helyszínen – lehetőség szerint két tanú bevonásával – jegyzőkönyvet vesz fel, a jegyzőkönyvre a szabálytalanság tényét feljegyzi; a szabálytalanságot elkövető vizsgázó a vizsgát nem folytathatja, dolgozatát 0 ponttal kell értékelni; vizsgájának eredménye nem felelt meg; - amennyiben a vizsgázó a vizsga menetét megzavarja, abban az esetben a felügyelő először figyelmezteti, a figyelmeztetést jegyzőkönyvezi; amennyiben a vizsgázó a továbbiakban is zavarja a vizsga menetét, úgy a felügyelő a második figyelmeztetés során ismételten jegyzőkönyvet vesz fel az előbb részletezett módon, és a vizsgázót kizárja a vizsga letételének lehetőségéből; ebben az esetben a szabálytalanságot elkövető vizsgázó a vizsgát nem folytathatja, dolgozatát 0 ponttal kell értékelni; vizsgájának eredménye nem felelt meg.

 

Feladatok a vizsga után

Ha a vizsga több részből áll, akkor részfeladatonként, ha egy részből áll, abban az esetben a feladat befejezésekor, vagy a feladat kidolgozására jutó idő lejártakor, a vizsgázó áthúzza a vizsgadolgozat üresen maradt részeit, valamint a piszkozatlapokat, a felhasznált pótlapok számát felírja a vizsgadolgozat címlapjára. A dokumentumokat a vizsgázó az azonosítójával előre nyomtatott borítékba helyezi. A borítékokat a vizsgafelügyelő beszedi. A felügyelő a vizsga végén – a vizsgázó jelenlétében – ellenőrzi a pótlapok számát, és azt, hogy a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat a vizsgázó áthúzta-e, valamint azt, hogy minden lapon fel van-e tüntetve a vizsgázó azonosítója. Ha az adott vizsga leírása előírja, hogy a vizsgázó válasszon az adott feladatok közül, akkor a felügyelő azt is ellenőrzi, hogy a választását a vizsgázó jelezte-e a feladatlapon. Ezt követően a vizsgázó jelenlétében leragasztja a borítékot. A felügyelő a jegyzőkönyvben feljegyzi a befejezés időpontját, és aláírja. A vizsgázónak a boríték lezárása után távoznia kell a vizsgára elkülönített épületrészből.

 

A vizsga megszakításának következményei

Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak. Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye 0 pont.

 

Vizsga eredményének közlése, betekintési és jogorvoslati lehetőség

Az Egyetem a vizsgázó által a felvételi eljárás során megadott e-mail címen 3 munkanapon belül kiértesíti a vizsgázót az eredményről és a betekintés lehetőségéről, annak pontos időpontjáról és helyszínéről. A betekintés során a vizsga értékelésének felülvizsgálatában részt vevő személy jelenlétében a vizsgázó megtekintheti dolgozatát és annak javítását. A vizsgázó a javításról – saját költségére – papír vagy elektronikus másolatot készíthet. A vizsgázó a betekintés napját követő munkanap 12 óráig írásban az etk@uni-sopron.hu email címen észrevételt tehet a javítással kapcsolatban, melyet a vizsga értékelésének felülvizsgálatában részt vevő személy véleményez. A vélemény alapján a vizsga értékelésének módosításáról az Egyetem 3 munkanapon belül dönt. Az írásbeli vizsgára adott értékelés alapján a vizsga eredményét a Gólya programban a következők szerint kell rögzíteni. megfelelt, nem felelt meg, nem jelent meg.

Cikk nyomtatása E-mail