Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Felvételi eljárás

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI - Az E-felvételi folyamata:

 

Regisztráció

 • A regisztráció a Felvi.hu felületén (https://www.felvi.hu/regisztracio) felhasználói fiók létrehozását jelenti felhasználó név, jelszó, kapcsolattartásra kiválasztott e‑mail cím megadásával.
 • Regisztrálni egyszer kell, továbbiakban ezzel a felhasználónév jelszó párossal lehet belépni a felületre. Fontos, hogy valódi, használatos e-mail cím kerüljön megadásra, és postafiókjukban legyen elég tárhely a levelek fogadására mivel erre az e-mail címre küldi meg
  • Felvi rendszere a biztonsági kódot,
  • minden, a jelentkezéssel kapcsolatos információt, hiánypótlási kérést, és a felvételi eredményéről szóló értesítést is erre az e-mail címre küld az Oktatási Hivatal!
  • Az intézmény ahová jelentkezését benyújtotta szintén ezen az e-mail címen tartja a kapcsolatot.
 • Biztonsági kód megadása: Sikeres regisztráció és belépés után a Szolgáltatások menüsorban az E-felvételi menüpontra lépve, a rendszer használatára vonatkozó felhasználási feltételek elolvasását és elfogadását követően (és csak ez után) a regisztrációkor megadott e-mail címére az E-felvételi rendszere automatikusan megküldi az E-felvételi felületére történő belépéshez szükséges biztonsági kódot.
 • Felvételi azonosító szám: Az E-felvételi sikeres hitelesítése és az adatok feldolgozása után a rendszer egy 12 jegyű felvételi azonosító számot generál. Ezen a számon tartják nyilván a jelentkező adatait. A felsőoktatási felvételi eljárás folyamán ügyintézés vagy tájékozódás során minden esetben a felvételi azonosító számra kell hivatkozni!

Jelentkezési helyek – képzések, amelyre jelentkezési kérelmet nyújt be a jelentkező

 • Az általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb hat jelentkezési hely jelölhető meg.
 • A jelentkező három képzésre díjmentesen nyújthatja be a jelentkezési kérelmét. A további jelentkezés(ek)ért kiegészítő díjat kell fizetni (2000 Ft / jelentkezés). A kiegészítő díjat az Oktatási Hivatalhoz kell befizetni, banki átutalással vagy bankkártyával. A befizetés határideje megegyezik a jelentkezési határidővel,
  február 15.
  Átutaláskor a közleményben a 12 jegyű felvételi azonosító számot kell feltüntetni.
 • E-felvételi során kell megadni, hogy milyen képzési szint (alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés), munkarend (nappali tagozat, levelező tagozat) szerinti képzésre, és milyen finanszírozási formára (állami ösztöndíjas, önköltséges) jelentkezik.

A jelentkezési helyeket a legördülő menüből kell kiválasztani!
Kérjük figyeljen a képzési szint, képzés, munkarend, finanszírozási forma helyes kiválasztására!


Hitelesítés

A jelentkezőnek hitelesítenie kell jelentkezését, e nélkül a jelentkezés érvénytelen!
Hitelesítés módja:

 1. Ügyfélkapu regisztrációval, a két rendszerbe történő együttes belépéssel. A pontos útmutatást az E-felvételi felülete ad. A hitelesítés eredményéről a jelentkező elektronikus értesítést kap. Az Ügyfélkapu használatához egyszeri, személyes okmányirodai regisztráció szükséges.
 2. Hitelesítő adatlappal: Az űrlapok kitöltése után – adatainak ellenőrzése és mentése után – ki kell nyomtatnia a felületről az ún. hitelesítő adatlapot, és azt aláírásával hitelesítve (célszerű ajánlott küldeményként ) postai úton kell elküldeni az Oktatási Hivatalnak. (Cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje február 20.

Amennyiben a Hitelesítő adatlap legenerálása után, de még a jelentkezési határidő lejárta előtt bármit módosít az E-felvételiben (adatot módosít, dokumentumot tölt fel stb.), úgy ismét le kell generálnia a Hitelesítő adatlapot és be kell küldenie, különben érvénytelen lesz a jelentkezése!


Dokumentumok feltöltése

A pontszámításhoz szükséges rögzített eredményeket alátámasztó, megfelelő dokumentumokat az Oktatási Hivatal rendelkezésére kell bocsátani. Nem kell feltölteni a közhiteles nyilvántartásban megtalálható dokumentumokat:

 1. elektronikusan: Felvi felületre feltöltve,
 2. vagy postai úton: amennyiben az e-jelentkezőnek nincsen lehetősége a szükséges bizonyítványok, oklevelek, tanúsítványok és egyéb igazolások elektronikus feltöltésére: Cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre

PONTSZÁMÍTÁS, PONTHATÁROK

Minden képzési területen és szakon a hatályos jogszabályban meghatározott pontszámítási módszerekkel számítják ki a jelentkezők pontjait, az elért eredményük és teljesítményük alapján, amelyet a felvételi összpontszám fejez ki. Pontszámító kalkulátor a felvi.hu-n: https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamito

Jogszabályi minimum ponthatár

Az alap- és osztatlan mesterképzések esetében 280 (kivételek), felsőoktatási szakképzéseknél 240, mesterképzések esetében pedig 50 pont


Általában a pontszámításról

Alap- és osztatlan mesterképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani. A pontszámítás alapját tanulmányi pontok (200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint at többletpontok (maximum 100 pont) képezik.

A tanulmányi pontszám az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre történő pontszámítás részpontszáma. Legfeljebb 200 pont lehet. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9–12. (nyelvi előkészítő esetén 9–13.) évfolyamos középiskolai osztályzataiból és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredménényéből kell számítani.

Az érettségi pontokat főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számítják ki, összegük legfeljebb 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont kapható)

Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. Az érettségi pontok számításakor az emelt szintű és a középszintű érettségi vizsgán elért százalékos eredmény névértéken kerül beszámításra (azaz pl. a középszintű 78% és az emelt szintű 78% is 78 pontot ér), tehát az ötfokozatú skála [elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5)] szerinti érdemjegyeknek nincs szerepük. Az emelt szintű vizsga teljesítését meghatározott feltételek esetén többletpontokkal kell értékelni.

A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. A többletpontokat két csoportra lehet osztani:

 • jogszabály alapján – az előírt feltételek teljesítése esetén – kötelezően adandó többletpontok (emelt szintű érettségi vizsgaeredményért (amennyiben abból számítható érettségi pont), nyelvtudásért, esélyegyenlőségért),
 • képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján, szakképesítés vagy sporteredmény alapján).

Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát a feltöltött dokumentumokkal 2022. július 8-ig igazolja.

A felsőoktatási felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni: amennyiben a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen (pl. nyelvtudás) is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

A felvételi ponthatárt az adott képzésre jelentkezők felvételi összpontszáma, a jelentkezők által megjelölt jelentkezési sorrend és az adott szakra vonatkozó felvehető felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló szakos kapacitásszám figyelembevételével állapítják meg. Ez a besorolási, illetve a felvételi döntés alapja.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, és elérik a felsőoktatási szakképzés, alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében a jogszabályi minimumpontot – 500 pont.

Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha azt legkésőbb 2022. július 8-ig a megfelelő dokumentummásolattal igazolja.


Felvételi ponthatárok kihirdetésének időpontja

A 2022. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi ponthatárok meghatározása országosan egyszerre, várhatóan 2022. július 21-én történik.

Nem vehető fel az a jelentkező, akinek a felvételi összpontszáma nem éri el a felvételi ponthatárt.
A felvétel alapvető feltételeinek nem teljesítése esetén a jelentkező felvételi összpontszáma 0, azaz nulla lesz


A felvétel alapvető feltételei

 1. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén az érettségi bizonyítvány, osztott mesterképzés esetén az adott szakra vonatkozó bemeneti követelményeknek megfelelő végzettséget tanúsító felsőfokú oklevél.
 2. Alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén főszabályként kritérium, hogy a jelentkező rendelkezzen az adott szakra meghatározott legalább kettő, az érettségi pontokba beszámítható érettségi vizsgaeredménnyel a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint), kivéve, ha a felsőoktatási intézmény érettségi vizsgaeredmények helyett gyakorlati vizsga vagy felsőfokú oklevél alapján számít felvételi pontszámot.
 3. Alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén a jelentkezőnek rendelkeznie kell:

legalább egy emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel (a művészet és művészetközvetítési képzési terület szakjaira, az edző alapképzési szakra, valamint az osztatlan művészeti tanárképzés szakjaira [ahol csak gyakorlati vizsga van] jelentkezők kivételével) vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel.

 1. Az intézmények által előírt kizáró jellegű vizsga (pl. alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsga stb.) teljesítése, amelyek eredménytelensége esetén a jelentkező számára nem számítható felvételi összpontszám.
 2. Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre, valamint mesterképzésre való jelentkezés esetén a jelentkező felvételi összpontszámának el kell érnie a jogszabályban meghatározott minimumpontszámot (ún. jogszabályi minimumpontszám):
 • alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 280 pontot, az érettségi pont számításánál figyelembe vehető emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgaért, illetve az OKJ szerinti szakképesítésért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;
 • felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;
 • mesterképzés esetén – 100 pontos rendszerben – 50 pontot.

A felvétel alapvető feltételeinek nem teljesítése esetén a jelentkező felvételi összpontszáma 0, azaz nulla lesz.


Pontszámítás alapképzések, illetve osztatlan mesterképzések esetén

 • a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy
 • az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

felvi_pont_1.jpgA jelentkező pontszáma (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára legkedvezőbb módon kerül kiszámításra!

A szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező jelentkezők – amennyiben szakiránynak megfelelő alap- vagy osztatlan képzésre jelentkeznek – felvételi összpontszámát az alábbiak szerint is ki lehet számítani:

 • III. tanulmányi pontok és a jelentkezés feltételéül meghatározott egy érettségi vizsgatárgy eredménye és egy szakmai vizsga eredményének összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy
 • IV. a jelentkezés feltételéül meghatározott egy érettségi vizsgatárgy eredménye és egy szakmai vizsga eredményének kétszerese, hozzáadva a többletpontokat, vagy
 • V. a szakmai vizsga eredményének négyszerese, hozzáadva a többletpontokat.

felvi_pont_2.jpg

Nem a fentiek alapján történik a pontszámítás a következő esetekben:

 • Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel jelentkezők felvételi pontszámát az oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is ki lehet számítani (az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel): az egyes minősítésekhez tartozó pontszámokat 280 és 400 pont között arányosan kell megállapítani. Erről bővebben a felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzéseket leíró oldalakon olvashat.
 • A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjaira – SOE FMK építőművészet, formatervezés és tervezőgrafika – jelentkezők részére gyakorlati vizsgát szerveznek, ahol legfeljebb 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot ezeken a szakokon kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok hozzáadása nélkül.
 • A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, és elérik a felsőoktatási szakképzés, alapképzés és osztatlan képzés esetében a jogszabályi minimumpontot – 500 pont.

Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén

 • a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy
 • a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy
 • az érettségi pontok kétszerezésével.

felvi_pont_3.jpgA három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet kell alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindhárom esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat.


Felsőoktatási szakképzésre jelentkező felvételének feltételei

Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot és – értelemszerűen – az adott képzésen a felsőoktatási intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében 2022. július 21-én megállapítandó felvételi ponthatárt.

Felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkező felvételi pontjait a korábbi felsőfokú tanulmányok alapján is megállapítja az intézmény. Az érettségi követelményben meghatározott érettségi tantárgyak helyett az oklevél minősítés alapján adható pontszám:

 • 5 (kitüntetéses): 400 pont
 • 5 (kiváló): 390 pont
 • 4 (jó): 370 pont
 • 3 (közepes): 340 pont
 • 2 (elégséges): 310 pont

FELVÉTELI VIZSGA


A hatályos felsőoktatási felvételi kormányrendelet tartalmazza, hogy a felsőoktatási intézmények mely szakokon szervezhetnek egészségügyi vizsgálatot, pályaalkalmassági vizsgálatot, alkalmassági vizsgát. A jelentkezők külön tájékoztatást kapnak a vizsga pontos időpontjáról, a vizsgadíj befizetésének módjáról. Az egyetem a 2005 év előtt érettségizett magyar jelentkezőknek és a felvételi kormányrendeletben meghatározott külföldi jelentkezőknek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát szervezhet. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga részletes szabályait a SOE SZMSZ III Hallgatói követelményrendszer 8. sz. melléklet tartalmazza (link az SZMSZ III-ra) Az egészségügyi vizsgálat, pályaalkalmassági vizsgálat, gyakorlati vizsga, szóbeli alkalmassági vizsga, nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsga értékelése megfelelt vagy nem megfelelt minősítés lehet. Nem megfelelt minősítés esetén a jelentkező összpontszáma nulla.

RÓLUNK MONDTÁK – SOPRONI EGYETEM

Hallgatók válaszai a „Milyen említésre méltó pozitív benyomások érték az egyetemmel kapcsolatban?”

 • Színvonalas az oktatás - szimpatikus, kompetens tanárok, friss tudással, lelkesen, szakmaszeretettel
 • A Selmeci-hagyományok csodálatra méltók.
 • A hagyományok voltak újak számomra és nagyon pozitív benyomást adtak, mert nagyon összekovácsolja a társaságot, segít beilleszkedni az elsősöknek.
 • A nyílt nap nagyon tetszett, nagy hatással volt rám, ez erősített meg abban, hogy itt szeretnék tanulni.
 • Véleményem szerint kiváló oktatók, pedagógusok tanítanak. Jó érzés ide jönni, itt tanulni.
 • A tanárok képzettsége, a felsőbb évesek segítőkészsége.
 • Az egyetemi épületek nagy része arborétumban van, jó atmoszférát biztosít.
 • A tanárok, az egyetemen és kollégiumban dolgozók is segítőkészek.
 • Az első naptól kezdve számíthattunk a FIRMA évfolyamra, bármilyen kérdéssel fordulhatunk hozzájuk.
 • Az oktatók lelkiismeretesen tartják meg óráikat, és segítenek a problémák megoldásában.
 • Az erős matematika, illetve programozás oktatás és a követelmények magas szintje. Ezt vártam, ezért jöttem, örülök, hogy így alakult.
 • Előadók, tanárok odafigyelése a hallgatókra. Színvonalas előadások.
 • Gyakorlatias. Magas színvonalú oktatás, odafigyelés a diákokra, jó egyetemi közösség tanárokat és diákokat is beleértve.
 • Nagyon pozitív, hogy az oktatók 95 % "halad a korral" és újat, tartalmasat tanít.
 • Remek előadásokon vehettem részt, és kifejezetten inspiráló környezetbe érkeztem, szaktársaim nagyszerűek.
 • Részletes növény- és állatismeret oktatása. Hagyományok művelése. Szigorú oktatás.
 • Selmeci hagyományok, alacsony létszámú csoportok, közvetlen tanárok, konferenciák, egyéb programok.
 
Cikk nyomtatása E-mail