Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Házirend

hazirend.jpg

Általános szabályok

 1. A kollégiumi hallgatói férőhelyeken csak a Soproni Egyetem karaira beiratkozott és kollégiumi elhelyezést kapott Hallgatók lakhatnak. Beköltözéskor a Hallgató a számára kijelölt szobát foglalhatja el, melynek berendezési tárgyait aláírása ellenében veszi át, és azokért, valamint a szoba kulcsáért és a beléptető kártyáért megőrzési és elszámolási kötelezettséggel, anyagi felelősséggel tartozik.
 2. A szobákat a beköltözés állapotának megfelelő módon kell a kiköltözés során elhagyni. A berendezési tárgyak átrendezése, a személyes holmik hátra hagyása, vagy az okozott szennyeződések miatt adódó többlet takarítási munkák után költsége a Hallgató kauciójából levonásra kerül. A berendezési tárgyakhoz tartozó kulcsokat kiköltözéskor az adott berendezési tárgy zárjában köteles hagyni a Hallgató. A szoba kulcsát és a beléptető kártyát kiköltözéskor a recepción le kell adni.
 3. A közösségi helyiségekben lévő felszerelési tárgyak más helyiségbe való áthelyezése előzetes írásbeli kérelem alapján, ideiglenes jelleggel, valamint csak a kollégium igazgatójának engedélyével lehetséges.
 4. A Kollégium berendezési tárgyaiban, felszerelésében történt kárt vagy meghibásodást azonnal jelenteni kell a Gondnokságon vagy a kollégiumi portán.
 5. A kollégiumi elhelyezésért a Hallgatók bérleti díjat kötelesek fizetni a Kollégiumi Bérleti Szerződésben foglaltak szerint.
 6. A kollégium közösségi helyiségeinek, belső zárt udvarának, tűzrakó helyeinek hallgatói rendezvény céljából történő igénybe vételéhez előzetes írásos bejelentés és igazgatói jóváhagyás szükséges.
 7. A földszinti aulákban szeszes ital fogyasztása TILOS.
 8. A kollégiumban minden lakó köteles betartani a tűzrendészeti és a balesetvédelmi szabályokat.
 9. A szobák rendjét, berendezési tárgyainak állapotát a Kollégiumi Gondnokság alkalmazottjai, az épületfelelősök és a Kollégiumi Bizottság tagjai rendszeresen ellenőrzik. Kérésükre, mindenkinek kötelessége igazolnia magát (diák-vagy személyigazolvány bemutatásával).
 10. Kollégiumokban közbiztonságra veszélyes anyag, tárgy, technológia, állat, nem tartható, nem használható (pl.: Lőfegyver, légfegyver, nyíl, kutya, más ragadozó állat, vadcsapda stb.).
 11. Saját- és mások testi épségének veszélyeztetése, pl. épületekből kimászás, építési- és üzemeltetési-, oktatási technikai eszközök rendeltetéstől eltérő használata tilos! (Felmászás, dobálás, rongálás stb.).

 

 

Közösségi magatartási szabályok

 

 1. A Kollégium lakói kötelesek a Kollégium használata során a közösségi együttélés írott és íratlan szabályait betartani, társaik zavarásától tartózkodni, a berendezéseik hangerősségét olyan mértékben igénybe venni, hogy az másokat ne zavarjon. A Kollégium területén tilos olyan tevékenységet folytatni, amely a kollégiumi Hallgatók és lakók nyugalmát zavarja.
 2. A Kollégium épületei füstérzékelőkkel vannak felszerelve. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad, az épületen belül mindenütt TILOS.
 3. A tűzjelzőket letakarni tilos! A lakóegységekben tűzveszélyességük miatt a rezsók, főzőlapok és egyéb hőtermelő eszközök (vízforraló, kenyérpirító, szendvicssütő, stb.) nem üzemeltethetőek. Ezek a közös használatú konyhákban használhatóak. (A szobák tartozékait képző mikrohullámú sütők rendeltetésszerűen használhatóak.)
 4. A férőhely és a beléptető kártya másnak át nem adható.
 5. A lakószobában bármilyen átalakítás csak az épületgondnok engedélyével végezhető. Karbantartási, szerelési munkákat csak kollégiumi karbantartó végezhet!
 6. Romlandó élelmiszert csak a hűtőszekrényben szabad tárolni.
 7. A kollégiumi szobákat a Hallgatók maguk tartják rendben.
 8. Ágyneműhuzatról minden kollégista saját maga gondoskodik, vagy külön térítési díj ellenében azt az épületgondnoknál/recepción lehet igényelni.
 9. Hallgatói szobában elhelyezett szemétgyűjtőt a Hallgatók kötelesek az épületen kívül elhelyezett szeméttárolóba rendszeresen üríteni. Szemetet, használaton kívüli tárgyakat folyosón tárolni tilos!
 10. Gyorsan romló hulladék, ill. nagyméretű szemét csak az épületen kívül elhelyezett szeméttárolóban helyezhető el.
 11. Balesetet, fertőző betegséget a portán azonnal be kell jelenteni.
 12. Minden kollégista 730 –tól, 0100 óráig, a szobatársak egyetértésével fogadhat vendégeket a szobájában. Belépéskor a látogató a diákigazolványát/fényképes igazolványát köteles a portán bemutatni, belépő kártya igénybe vétele esetén, a portán megőrzésre átadni.
 13. A kollégiumi szobában történő „hallgatói befogadást” a recepción történő bejelentés alapján, 2000 Ft/fő/éjszaka térítési díj ellenében, a szobatárs(ak) előzetes írásbeli belegyezésével lehet igényelni. Egy adott személy ilyen jellegű elszállásolása havonta maximum csak 5 napig lehetséges.
 14. Kollégista Hallgató befogadása a befogadó személyes megjelenését követően engedélyezhető, térítési díj nélkül. A befogadás hatálya, egy éjszaka.
 15. A kollégisták, szobájuk elhagyásakor kötelesek azt bezárni, a kulcsot és a beléptetőkártyát megőrizni. Ezeket más személynek átadni TILOS!
 16. Nagy értékű, és/vagy nagy teljesítményű (tartós üzemű, 2000 Wattnál nagyobb teljesítményű) saját tulajdonú elektromos eszközök (tévé, hűtő, elektromos melegítő berendezés, stb.) csak a kollégium igazgató engedélyével vihető be és használható a Kollégiumban. A berendezésekért és az üzemeltetésükből eredő kárért a Kollégium felelősséget nem vállal. A vonatkozó érintésvédelmi szabályokat kötelező betartani.
 17. Terráriumban tartható kistestű emlősállat, akváriumban tartott halak és kalitkában tartott madarak kivételével állatokat tartani TILOS! Minden kisállatt csak előzetes írásos engedélykérés után, a lakótársak írásos beleegyezésével tartható.
 18. A Kollégium lakóterületeire és közösségi helyiségeibe elejtett állatot behozni vagy ilyet preparálni és nyúzni szigorúan TILOS!
 19. Az akadálymentes kollégiumi feljárót szabadon kell hagyni! Kerékpárt tárolni csak a kijelölt helyeken szabad!
 20. A Házirend megsértőivel szemben a Kollégiumi Fegyelmi Szabályzat alapján, valamint a Bérleti Szerződésben foglaltak szerint fegyelmi illetve eljárás indítható. – Soproni Egyetem.

 

Záró rendelkezések

 

 1. A Soproni Egyetem Kollégiumainak Házirendjét a Soproni Egyetem Szenátusa a 104/2023. (VI. 30.) sz. határozatával fogadta el.
 2. Jelen Házirend elfogadásával hatályát veszti a Soproni Egyetem Kollégiumaira vonatkozó Házirend és annak valamennyi módosítása.
 3. A Házirend 2023. július 1-én lép hatályba.

 

 

Prof. Dr. Fábián Attila

rektor

 

Cikk nyomtatása E-mail