Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Egyetemi Docens - BPK

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar pályázatot hirdet a

Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézetében

betöltendő egyetemi docensi álláshelyre

 

A munkavégzés helye:

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézet.

9400 Sopron Ferenczy J. u. 5.

 

A munkavállalói jogviszony időtartama:

 • a munkakör legkorábban június 1-én tölthető be,
 • részmunkaidős (heti 20 óra), határozatlan idejű munkaviszony,
 • 3 hónap próbaidő.

 

Az egyetemi docens feladata:

 • oktasson nappali és levelező tagozatos képzéseken a tanrend szerint,
 • az oktatott tantárgyat nemzetközi szinten művelje,
 • fejlessze tantárgyát, írjon jegyzetet, vegyen részt tankönyvírásban,
 • szakterületétől függően vizsgáztasson, vezessen vizsgabizottságot és igény szerint vegyen részt felvételi bizottsági munkában,
 • irányítsa és ellenőrizze a beosztott oktatók munkáját,
 • vállaljon vezető szerepet a szakmai gyakorlati és tudományos kapcsolatokban, törekedjen hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására,
 • végezzen önálló kutatómunkát, tudományos tevékenységet, lehetőség szerint vegyen részt kutatócsoport munkájában, folytasson rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet,
 • irányítsa a hallgatók tudományos diákköri, szakdolgozat, diplomaterv készítési tevékenységét, és lehetőség szerint oktasson doktori programban, témavezetőként segítse a doktorjelöltek munkáját,
 • vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos szakmai közéletben
 • törekedjen a habilitációra.

 

Pályázati feltétel:

 • rendelkezzen doktori fokozattal,
 • rendelkezzen az állam- és jogtudományok szakterületen tudományos, szakmai tapasztalattal, jogi szakvizsgával
 • alkalmas legyen a hallgatók, a doktoriképzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson, továbbá rendelkezzen megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal
 • nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét,
 • legyen alkalmas új tantárgyak programjainak kialakítására, előadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére,
 • rendelkezzen kutatói, valamint kutatásszervezési tapasztalattal
 • rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel,
 • rendelkezzen előadói és vitakészségű nyelvismerettel valamelyik világnyelven.

 

Előnyt jelent:

 • legalább 5 éves oktatói tevékenység a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógia Kar Társadalom-, Szociális, és Kommunikációtudományok Intézetében
 • kiemelt állami szerveknél szerzett, tudományterületéhez köthető szakmai tapasztalat
 • tudományterületén ismert szakfolyóirat szerkesztése

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
 • eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát, annak eredményeit,
 • oktató, nevelő, tudományos munkásságára vonatkozó jövőbeni terveit, célkitűzéseit.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
 • részletes szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket,
 • nyelvvizsga bizonyítvány hiteles másolatát,
 • minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi, kari szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

 

A pályázó a pályázati anyag hirdetésre történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Egyetem a kiválasztási folyamat során munkaerőkiválasztás céljából kezelje. Részletesebb információt és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól tájékoztatást az Egyetem honlapján az Adatvédelmi szabályzatban és az Iratkezelési szabályzatban talál.

 

Ha a pályázó nem munkavállaló a Soproni Egyetemen, akkor a kinevezés feltétele: három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékáni hivatalvezetője ad (99/518-940).

 

A pályázatot 2 példányban, lefűzve, kell benyújtani 2024.04.12. a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánjához (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.03.

 

Sopron, 2024. március 21.

                                                                                                                          

 

                                                                                                        Dr. habil. Varga László sk.

                                                                                                                      dékán

 

 

Cikk nyomtatása E-mail