Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Pályázati felhívás online kurzusok fejlesztésére

 

RRF-2.1.2-21-2022-00011 Felsőoktatási hallgatók és dolgozók intelligens szakosodást támogató készségfejlesztése - Készségfejlesztő online és offline kurzusok

A pályázat célja

A Soproni Egyetem elkötelezett hallgatói és munkavállalói intelligens szakosodás támogató készségeinek fejlesztésében. Ennek céljából a Digitális Transzformáció az Oktatásban c. projekt keretében pályázatot hirdetünk kutatásmódszertan, kommunikáció és innovációmenedzsment témakörű, online elérhető kurzusok és tudásanyagok fejlesztésére. A kurzusok célja a Soproni Egyetem hallgatói, oktatói és adminisztratív dolgozói számára online, rugalmas időbeosztásban elvégezhető továbbképzések biztosítása, ezzel javítva digitális kompetenciáikat, kommunikációs készségeiket és fejlesztve az Egyetem innovációs potenciálját.

 A pályázat tárgya

A pályázók rövid, minimum 6, maximum 10 órás tanulási időtartamú, online teljesíthető kurzusok fejlesztésére pályázhatnak. A pályázat során kifejlesztendő tananyagokat az Egyetem Moodle alapú e-learning rendszerében kell elkészíteni, melynek megvalósításában a pályázatot támogató e-learninges módszertani szakértők nyújtanak segítséget. A pályázat keretében a nyertes pályázók felkészítő oktatást kapnak – mely kötelező részét képezi a pályázatnak – a digitális pedagógiai módszerek és eszközök használatáról, majd ezt követően hozzáfognak saját kurzusaik kidolgozásához. (Aki korábban részesült már ilyen képzésben, úgy számára ez nem szükséges még egyszer.)

A pályázók pályázatuk benyújtása során az alábbi linken kitölthető kérdőívvel tudnak jelentkezni a programba (a kérdőívben meg kell adni a kidolgozni kívánt kurzus címét, a tantárgy célját, a tantárgy tematikájának összefoglalását).

A pályázatok beadási határideje 2024. február 18.

A pályázatok benyújtása az alábbi linken lehetséges:

https://forms.office.com/e/0aZkEqfppu

A pályázattal kapcsolatos további információk a digitalizacio@uni-sopron.hu emailcímen kérhetők.

A pályázat során az alábbi tantárgyak kidolgozásához várunk jelentkezőket, de a felsoroltakon kívül a három fő területhez kapcsolódó más témakörökkel is lehetséges pályázni.

 

Kutatásmódszertan:

 • Online kérdőívek összeállításának módszerei
 • Bevezetés az SPSS használatába
 • Statisztikai módszertan: adatkódolás, adatbevitel, adatfeldolgozás, adatkezelés, adattisztítás, parametrikusság ellenőrzése
 • Statisztikai módszertan: leíró statisztikák, adatvizualizáció
 • Statisztikai módszertan: statisztikai becslések, következtetéses statisztika
 • Statisztikai módszertan: kétváltozós összefüggésvizsgálatok
 • Statisztikai módszertan: korrelációs és többváltozós regressziós módszerek
 • Statisztikai módszertan: többváltozós regressziós módszerek
 • Statisztikai módszertan: klaszteranalízis, faktoranalízis
 • Publikációs adatbázisok használata, publikációk keresése, citációs szám növelése
 • Könyvtár- és szakirodalmi adatbázishasználat (online és offline)
 • Hogyan publikáljunk? Folyóirat kiválasztása, publikálás módjai
 • Zotero, EndNote, Mendeley használat
 • Excel kezdőknek: kezelőfelület ismerete és adatbevitel, cellák, táblázatok és formázásuk
 • Excel kezdőknek: cellahivatkozások, alapfüggvények és műveletek
 • Excel kezdőknek: diagramkészítés
 • Excel haladóknak: matematikai függvények, statisztikai függvények, szövegfüggvények, dátum és időfüggvények, logikai függvények, keresőfüggvények
 • Excel haladóknak: adatbázisok kezelése, Pivot-tábla készítése
 • Excel haladóknak: makrókészítés
 • Access adatbáziskezelés: adatbázisok tervezése, kialakítása, az Access kezelőfelülete, rekordok, táblák
 • Access adatbáziskezelés: lekérdezések, függvények használata
 • Access adatbáziskezelés: űrlapok és jelentések készítése
 • Word szövegszerkesztés haladóknak: objektumok és táblázatok kezelése, listakészítés, elrendezések, igazítások, körlevélkészítés, korrektúrázás, rajzolás
 • Poszeidon használata

 

Kommunikáció:

 • Keresőoptimalizálás (SEO) gyakorlata
 • Social Media Marketing gyakorlata
 • Kommunikációs alapismeretek
 • Hatékony e-mail kommunikáció
 • Konfliktuskezelési stratégiák
 • Prezentációs készségek
 • Csapatmunka és együttműködés, konstruktív visszajelzés adása és fogadása
 • Időgazdálkodás és prioritások kezelése
 • Érthető és hatékony írábeli kommunikáció
 • Storytelling
 • Szóbeli üzleti kommunikáció
 • Szervezeti kommunikáció szóbeli és írásbeli formái
 • Tárgyalástechnika

 

Innovációmenedzsment:

 • Az innováció-menedzsment alapjai, az innovációs folyamatok áttekintése
 • Kreativitás, ötletgenerálás és problémamegoldás
 • Projektmegvalósítás és innováció
 • Digitális eszközök az innováció támogatására
 • Innovációs folyamatok bevezetése a szervezetben
 • Innovációs projektek finanszírozása és kommunikációja
 • Innovációs kultúra kialakítása és vezetés
 • Innovációs stratégiák és modellek (Design Thinking, Lean Startup)
 • Üzleti tervezés az innovációs folyamatban
 • Mesterséges Intelligencia alkalmazása az innovációs folyamatokban
 • Az innovációk mérési, értékelési lehetőségei
 • Kutatáshasznosítás és technológia-transzfer
 • Cégalapítás lépései, üzletfejlesztés, a működés tervezése
 • A szellemi tulajdon védelme és hasznosítása, piaci értékének meghatározása
 • Értékláncok kockázatelemzése
 • Változás- és változtatásmenedzsment

 

A megadott témákon kívül a három területhez kapcsolódóan más egyéb releváns tárgyak kidolgozásával is lehetséges jelentkezni.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázati anyagok, amelyek

 • vagy beépíthetőek a tanterv szerinti oktatási folyamatba (pl. valamely FOKSZ, BSc, MSc, posztgraduális és doktori) és felkínálhatóak az egyetemi hallgatók számára ilyen keretek között;
 • vagy kiajánlhatóak és értékesíthetőek a belső tanfolyamok lebonyolítását követően az Egyetem külső partnerei, fogyasztói számára.

A beérkező pályázatok elbírálása folyamatos, melyet a projektmenedzsment végez. Elbírálást követően minden pályázó visszajelzést kap pályázati elbírálásának eredményéről. Egy pályázó több pályázati anyaggal is pályázhat, sőt lehetőség van egy nagyobb tananyag több kisebb blokkra történő bontásával több, egymásra épülő kurzus kidolgozására is. Egy pályázati anyagot és tantárgyat egyszerre több oktató is fejleszthet.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthat be a Soproni Egyetemmel munka, illetve megbízási jogviszonyban álló bármely oktató, adminisztratív vagy egyéb munkavállaló, valamint hallgatói jogviszonyban álló PhD-hallgató, illetve minimum BA vagy BSc végzettséggel rendelkező hallgató.

Bírálati szempontok

 • a kurzus tanulási céljának kidolgozottságának mértéke;
 • a kurzus vázlatos tematikájának kidolgozottságának mértéke;
 • a SOE-en már korábban vagy jelenleg is futó kurzusról van-e szó (hány szakon, hány tárgy keretében);
 • amennyiben új kurzusról van szó, akkor beépíthető-e a SOE valamely szakjának oktatásába (hány szakon, hány tárgy keretében);
 • a kurzus piacosíthatósági lehetőségének mértéke és célcsoportjai.

 

Megvalósítás nyertes pályázat esetén

A nyertes pályázók a projekt menedzsmentje által megszervezett oktatáson vesznek részt, amelynek keretében képet kapnak a digitális pedagógia módszereiről, a Moodle e-learning rendszer használatáról és gyakorlati tippeket a tananyagok digitalizálásának módjairól. Ennek ismeretében egyeztet a projekt digitális oktatási szakértőjével a kidolgozandó kurzus felépítéséről, az elkészítendő és tervezett tartalmakról. Ezt követően a kurzus-tartalom elfogadása után a digitális kurzus kidolgozására 3 hónap áll rendelkezésére a pályázónak, amely során végig módszertani támogatást kap a projekt szakértőitől.

A kurzus kidolgozását követően a kurzus meghirdetésre kerül, majd a kurzust elvégzőktől a kurzust kidolgozó online módon visszajelzést kér a tapasztalatokról, majd ezeket beépíti a kurzusba.

Egy digitalizált, blended learning tananyag akkor tekinthető kidolgozottnak, ha legalább hat órányi időtartamú tanulási időre elegendő tananyag kidolgozásra került;

- A digitális tananyagok kötelező jellemzői: elméleti ismereteket tartalmazó szöveges és/vagy audiovizuális anyagok, amelyek nem egyszerűen a tankönyvek, jegyzetek ill. prezentációs anyagok digitalizálását jelentik, hanem interaktív tartalmak létrehozását is;
tudásellenőrző kérdéseket tartalmaz;

- legalább 12 tananyagegységre felosztott tananyagot tartalmaz, mely egységek maximum 30 perces tanulási időtartamúak (egy tanulási egység legalább egy szöveges és/vagy audiovizulális tartalmat, legalább egy, interaktív tartalmat (pl. H5P-vel) és legalább egy önellenőrzésre lehetőséget adó tartalmat kell, hogy magába foglaljon);

- a kidolgozott tananyagok a SOE Moodle platformon rögzítésre kerülnek; megfelel az érvényes szerzői jogi elvárásoknak.

A sikeres pályázat lezárásaként a pályázó a projektmenedzser által meghatározott részletességű és tartalmú lezáró dokumentációt állít össze.

A kurzus digitális tananyagát kidolgozó személy egyszeri alkalommal, kurzusonként legfeljebb bruttó 400.000 Ft összegű egyéb juttatásban részesül azt követően, hogy a tananyag teljes körűen kidolgozásra került és elkészült ennek dokumentálása is. Amennyiben az adott kurzust többen együtt fejlesztik, akkor az egyszeri díjazás az elvégzett munka arányában kerül kifizetésre. (A tananyagfejlesztésbe a pályázók körén kívül egyetemista hallgatók is bevonhatóak.) A tananyagfejlesztő tudomásul veszi, hogy a kidolgozott szellemi termékek valamennyi vagyoni joga a Soproni Egyetem tulajdonát képezik, az azokhoz kapcsolódó valamennyi elidegeníthető jogot átruház egy nyilatkozat keretében a Soproni Egyetemre.

 

 

 

Timár Andrea                                                                                                   Dr. habil. Paár Dávid

 

SOE DTO projektmenedzser                                                                      SOE DTO szakmai vezető

 

Cikk nyomtatása E-mail