Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

A Soproni Egyetem minden feltételt biztosít a hallgatók és oktatók nemzetközi mobilitásához

Az Erasmus+ támogatások esetleges felfüggesztésével kapcsolatban meg­je­­lent hírek ellenére, a Soproni Egyetem minden körülmények között biztosítja hallgatói és oktatói számára a külföldi ta­nul­mányok és oktatói munka folytatásához szükséges ösztöndíjakat. Meggyőződésünk, hogy hall­ga­tó­inknak és oktatóinknak, európai uniós állampolgári joga, részt venni a nemzetközi mobilitási prog­ra­mokban. Amennyiben az Európai Bizottsági döntésével ezt nem teszi lehetővé, akkor Egyetemünk fogja megteremteni ennek feltételeit. Reméljük azonban, hogy hamarosan belátják a döntéshozók, hogy diákjaink és kollégáink tudására és kreativitásra szüksége van az európai közösségnek. Kuta­tóink pedig nélkülözhetetlenek Európa számára.

A Soproni Egyetem elmúlt években megszerzett nemzetközi hírneve jelentősen megerősödött és meg­tisz­­te­lő helyre ke­rült az európai felsőoktatási térben. Többek között, Magyarországon egyedüliként el­nyer­te az ENSZ által támogatott Zöld Talár díjat, a közelmúltban pedig arany fokozatú minősítést ka­pott a fenntartható egyetemek vi­lág­ranglistáján, a Green Metric rangsorban. Kiemelkedően nagy szakmai el­is­merést jelent számunkra, hogy az Ox­ford University, egyedüli magyar egyetemként, a Természet­po­zitív Egyetemek Nemzetközi Szövetségé­nek alapító tagjai közé invitált minket. Mindez bi­zo­nyí­ték arra, hogy helyünk van Európában és egyetemi polgáraink jogosultak részt venni Európa és Magyar­or­szág jövőjének formálásban.

„A Soproni Egyetem stratégiájában, kiemelten fontos szerepe van, a nemzetközi tanulmányokat kül­földön foly­­tató hallgatók, továbbá oktatói tehetségüket külföldön is bemutató kollégáink támo­ga­tá­sá­nak. Számunkra nem kérdés talentumaink ösztönzése, hanem kötelesség. Szerteágazó euró­pai kap­cso­lat­rendszerünket felhasználva, szükség szerint, mi magunk fogjuk megszervezni hallgatóink és okta­tó­­ink nemzetközi mobilitását. Az ehhez szükséges forrásokat az egyetem, amennyiben nem változik meg az Európia Bizottság álláspontja, szükség esetén, saját anyagi forrásainak felhasználásával, de biz­­to­­sít­juk.” mondta el Prof dr. Fábián Attila a Soproni Egyetem rektora. 

A Soproni Egyetem számos angol nyelvű képzési programot kínál gazdaságtudományi, agártudományi és műszaki és pedagógiai területen, melyre várja az Európai Unió országaiból érkező Erasmus-hallga­tókat.

Röviden, mind a jelenlegi, mind a jövőbeni hallgatóink számára biztosítottak az mobilitási ösztöndíjak, a külföldi részta­nulmányok és szakmai tapasztalatszerzések feltételei. Az így megszerzett tudást és szak­mai gyakorlatot a Soproni Egyetem automatikusan elfogadja majd.

Soproni Egyetem – Természetesen veled!

Cikk nyomtatása E-mail